I OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORGANOWY

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORGANOWY UCZNIÓW

DIECEZJALNYCH STUDIUM ORGANISTOWSKICH

pod patronatem J.E. Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego

Kielce, 20 kwietnia 2024 r.

REGULAMIN

I Ogólnopolski Konkurs Organowy Uczniów Diecezjalnych Studium Organistowskich odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach. Organizatorami Konkursu są:

 • Komisja Muzyczno – Organistowska Diecezji Kieleckiej
 • Diecezja Kielecka
 • Diecezjalne Studium Organistowskie im. Św. Cecylii i ks. Zbigniewa Rogali w Kielcach
 • Parafia Wniebowzięcia NMP w Kielcach – Bazylika Katedralna

I. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do uczniów Diecezjalnych Studium Organistowskich. Zgłoszenia na konkurs trwają do 31 marca 2024 r.

2. Zgłoszeniem na Konkurs jest prawidłowo wypełniona i podpisana karta uczestnictwa (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu). 

3. Partnerami Konkursu są diecezjalne media, dlatego niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 niniejszego regulaminu). Uczestnicy zgadzają się na utrwalenie wizerunku foto, audio i video oraz na nieodpłatne wykorzystanie fragmentów nagrań w celach informacji, promocji czy reportażu.

Wypełnione formularze należy wydrukować, podpisać i skan wysłać na adres mailowy organmusic@wp.pl. Karta uczestnictwa oraz klauzula RODO są dostępne na stronie internetowej: www.komisjaorganistowskakielce.pl. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszeniową jak i zgodę na wykorzystanie danych osobowych podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty można również wysłać tradycyjnie pocztą na adres:

Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP

Pl. Najświętszej Maryi Panny 3

25-010 Kielce

z dopiskiem „Konkurs organowy”

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wypełnienie i wysłanie w terminie karty uczestnictwa, zgody na wykorzystanie danych osobowych a także dokonanie opłaty wpisowej. Kwotę w wysokości 100 złotych, należy wpłacić do końca marca na konto Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kielcach: 30 1240 1372 1111 0010 7568 4832. W tytule płatności prosimy dodać: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę delegującej go szkoły oraz słowo „KONKURS”. W razie rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.

4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestnikom Konkursu. 

5. Organizatorzy zapewniają nocleg oraz skromne posiłki dla uczestników oraz pedagogów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach za symboliczną opłatą. Bliższe szczegóły zostaną podane po zamknięciu rekrutacji. 

II. PROGRAM KONKURSU

1. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania podczas Konkursu obowiązującego repertuaru. Program Konkursu:

 • J. S. Bach lub D. Buxtehude – dowolne preludium (Toccata, Fantazja, Passacaglia) i fuga.
 • J.S. Bach – Chorał z Orgelbüchlein 
 • Utwór dowolny

2. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.

3. Czas przeznaczony na prezentację uczestnika – do 20 minut. 

III. JURY

 1. Kandydatów oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów. 
 2. W skład jury konkursu wchodzą WYŁĄCZNIE uznani organiści koncertujący, niezwiązani ż żadnym Studium Organistowskim w Polsce. Skład jury zostanie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych.
 3. Zasady punktacji i rozdziału nagród ustalają jurorzy w oparciu o Regulamin Jury zatwierdzony na pierwszym, roboczym posiedzeniu Jury.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Przesłuchania Konkursowe odbywają się w bazylice katedralnej w Kielcach na 45 głosowym instrumencie przebudowanym przez firmę „Zych” w 2021 roku. Dyspozycja instrumentu tutaj: http://www.kielcekatedra.pl/przebudowa-organow-29908
 2. Konkurs jest jednoetapowy
 3. Organizatorzy zapewniają czas na próbę (45 minut) w piątek 19 kwietnia.
 4. Ze względu na to, iż katedra jest również kościołem parafialnym, nie wszyscy uczestnicy będą mogli odbyć próbę w ciągu dnia. Próby będą kontynuowane po wieczornej Mszy Świętej. 
 5. Każdemu ze zgłoszonych uczestników zostanie założony osobny profil do instrumentu, chroniony kodem PIN. Da to możliwość zaprogramowania setzera bez ryzyka usunięcia danych z pamięci instrumentu. Uczestnik może korzystać wg potrzeb z dostępnych rekordów (na jeden profil przypada 10.000 rekordów).
 6. Ponieważ korzystamy z setzera chronionego kodem, istnieje również możliwość zrobienia próby we wcześniejszym terminie (nawet kilku czy kilkunastu dni), z zachowaniem zasady równego podziału czasu dla wszystkich uczestników. W przypadku chęci skorzystania z wcześniejszej próby proszę kontaktować się bezpośrednio z pierwszym organistą bazyliki katedralnej – Mariusz Bednarz, tel. 509 476 213, organmusic@wp.pl . W takiej sytuacji organizator jednak nie ma możliwości zapewnienia noclegu. 
 7. Organizatorzy informują, że na chórze w trakcie przesłuchań ustawiona będzie kamera przekazująca obraz na żywo na telebim usytuowany w nawie głównej kościoła tak, aby słuchacze mogli również widzieć grającego. 
 8. Przesłuchania mają charakter otwarty, a wstęp na nie (oraz na koncert laureatów) jest wolny. Bazylika jest nawiedzana codziennie przez dużą liczbę wiernych, należy się więc liczyć z możliwymi hałasami wywołanymi przez osoby trzecie.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Dla uczestników Konkursu przewiduje się nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Wszyscy uczestnicy przesłuchań otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie zaproszony do udziału w „Koncercie Młodych Wykonawców” IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej – Kielce 2024.
 3. Jury Konkursu ma prawo przyznać specjalne nagrody i wyróżnienia, przyznać nagrody ex aequo bądź nie przyznać którejś z nagród.
 • Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone przez biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego w bazylice katedralnej po Mszy Świętej o godz. 18.00 20 kwietnia 2024 r. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród nastąpi koncert laureatów, na którym zabrzmią utwory wskazane przez organizatorów.
 • Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród oraz odwołania Konkursu w przypadkach nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub innych obiektywnych przyczyn. Uczestnicy zgłoszeni do Konkursu w takich przypadkach będą osobno powiadomieni. W przypadku odwołania Konkursu wpłacone wpisowe zostanie zwrócone.
 • Przystąpienie do Konkursu jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu.

*   *   *

BIURO ORGANIZACYJNE
I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ORGANOWEGO UCZNIÓW DIECEZJALNYCH STUDIUM ORGANISTOWSKICH
W Kielcach

Mariusz Bednarz – koordynator – tel. 509 476 213, organmusic@wp.pl

ks. Michał Olejarczyk – tel. 692 188 039, molej@wp.pl

ks. Paweł Rej – tel. 728 953 556, rejpawel@o2.pl


Do pobrania:

 • Regulamin Konkursu: Pobierz
 • Załącznik 1 – Zgłoszenie: Pobierz
 • Załącznik 2 – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego: Pobierz